Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων

Προεγγραφές σε Νέες Ειδικότητες

E-mail Εκτύπωση PDF
Προεγγραφές σε Νέες Ειδικότητες 2015Α

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας, έως 30 Ιανουαρίου 2015 μέσω της παρακάτω φόρμας, για προεγγραφή στις νέες ειδικότητες για το Εαρινό Εξάμηνο 2015(Έναρξη μαθημάτων από Φεβρουάριο 2015):

 1. Υποκριτικής Τέχνης Θεάτρου και Κινηματογράφου Πρόγραμμα Σπουδών
 2. Ζωγραφική Τέχνη Πρόγραμμα Σπουδών
 3. Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και περιβάλλοντος(Τομέας Γεωπονίας) Πρόγραμμα Σπουδών
Κανονισμός Σπουδών Δημοσίων ΙΕΚ εδώ
Κάθε ειδικότητα θα λειτουργήσει, μόνο εφόσον υπάρχουν 15 τουλάχιστον προεγγραφές και αφότου λάβει τη σχετική έγκριση από το ΥΠΑΙΘ.

 

Οδηγίες για Εκπαιδευτές

E-mail Εκτύπωση PDF
Οδηγίες προς Εκπαιδευτές
για τις Τελικές Εξετάσεις

Όλοι οι εκπαιδευτές, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη Φόρμα Θεμάτων που θα βρούν ΕΔΩ.
Οποιουδήποτε άλλου είδους φόρμα δεν είναι αποδεκτή, τα θέματα δεν θα αναπαράγονται και θα επιστρέφονται στον εκπαιδευτή.
Τα θέματα πρέπει να είναι οπωσδήποτε, δακτυλογραφημένα (όχι χειρόγραφα) και να κατατίθενται νωρίς στη Γραμματεία ώστε να ειναι εφικτή η έγκαιρη φωτοτύπησή τους.
Τα φωτοαντίγραφα, μαζί με τα φύλλα απάντησης και την κενή κατάσταση βαθμολογίας, τοποθετούνται σε φάκελο που παραλαμβάνετε από τη Γραμματεία.

Αναφορικά με τις Τελικές Εξετάσεις, ισχύουν τα εξής(ΦΕΚ1807/τ.Β΄/02.07.2014, Αρ.18), τα οποία και πρέπει να τηρηθούν αυστηρά:

 1. Η συμμετοχή στην εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Καταρτιζόμενος, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα. Επίσης με μονάδα βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζομένων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, είτε με οποιοδήποτε τρόπο αντιγράφουν. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται σύντομο πρακτικό από τους επιτηρητές πάνω στο γραπτό του καταρτιζομένου και επισυνάπτονται τα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία.
 2. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση της βαθμολογίας τους με ευθύνη της διοίκησης του ΙΕΚ, η οποία μεριμνά και για τη διαχείριση ενδεχόμενων διαφωνιών.
 3. Η διάρκεια κάθε τελικής εξέτασης, είναι δύο (02) ώρες, εκτός από τα εργαστήρια ή αν άλλως ορίζεται στον οδηγό σπουδών.
 4. Tα θέματα αναγράφονται σε φύλλο που αναφέρει τον τίτλο του ΙΕΚ, την ειδικότητα, την ημερομηνία, το εξάμηνο και το έτος κατάρτισης, τον τίτλο του προς εξέταση μαθήματος, καθώς και το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή - εισηγητή. Επίσης, αναφέρεται ο παρεχόμενος χρόνος για την εξέταση και το εάν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση.
 5. Διευκρινίσεις επί των θεμάτων και τυχόν οδηγίες δίδονται μόνο γραπτώς επί του εντύπου των θεμάτων. Περαιτέρω διευκρινίσεις πρέπει να αποφεύγονται και πρέπει να δίδονται κατά προτίμηση γραπτώς και με νέα θεώρηση της διοίκησης του ΙΕΚ.
 6. Οι απαντήσεις είναι δυνατόν να δίδονται από τους καταρτιζόμενους στο φύλλο ή στα φύλλα των θεμάτων ή σε ανεξάρτητα φύλλα, τα οποία παραδίδονται στους εξεταζόμενους ταυτόχρονα με τα θέματα, στα οποία αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τον κωδικό αριθμό τους, την ειδικότητα, το εξάμηνο, το τμήμα, το μάθημα και την ημερομηνία εξέτασης.
 7. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα φύλλα θεμάτων και απαντήσεων επιστρέφονται στον εισηγητή ή στον ορισθέντα επιτηρητή, μετά το πέρας της επεξεργασίας των θεμάτων.
 8. Ο εισηγητής ή ο επιτηρητής, αφού διαγράψει τα τυχόντα κενά στα φύλλα απαντήσεων, μονογράφει στο τέλος της διαπραγμάτευσης των θεμάτων, καταμετρά τα παραδοθέντα γραπτά και τα αντιπαραβάλλει με την κατάσταση των καταρτιζομένων, που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, πιστοποιεί τους απόντες και αναγράφει τα ονοματεπώνυμα τους στο φάκελο εξετάσεων.
 9. Στη συνέχεια προσέρχεται στη γραμματεία του ΙΕΚ όπου υπάλληλος, ο οποίος έχει ορισθεί από τη διοίκηση του ΙΕΚ, παραλαμβάνει τα γραπτά και τα χρεώνει στον εισηγητή με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής προς διόρθωση.
 10. Ο εκπαιδευτής βαθμολογεί με την αναγραφή αριθμητικά της επίδοσης του καταρτιζομένου σε κάθε επιμέρους θέμα. Στο τέλος, αναγράφει τη συνολική βαθμολογία(κλίμακα από 1 έως 10, χωρίς δεκαδικά) του γραπτού στο εμπρόσθιο δεξιό άκρο ολογράφως και αριθμητικώς και υπογράφει. Σε περίπτωση λανθασμένης βαθμολόγησης του, διαγράφει με διαγώνιο γραμμή τα λάθη και ξαναγράφει τον τελικό βαθμό θέτοντας την μονογραφή του δίπλα από τη διαγραφή.
 11. Ο εισηγητής, εντός το πολύ τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, επιστρέφει και παραδίδει, με σχετική πράξη παράδοσης - παραλαβής, τα γραπτά και τη συνοδευτική κατάσταση αριθμητικής βαθμολογίας στη Γραμματεία του ΙΕΚ.
 12. Η επίδοσή των καταρτιζομένων που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές μόνο εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξία), ελέγχεται προφορικά, κατόπιν αιτήσεώς τους. Οι καταρτιζόμενοι αυτοί, εξετάζονται στα ίδια θέματα στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι καταρτιζόμενοι και στον ίδιο χρόνο.
 13. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση των βαθμολογιών τους με ευθύνη της διοίκησης του ΙΕΚ, η οποία μεριμνά και για την επίλυση ενδεχόμενων διαφωνιών.
 14. Καταρτιζόμενος που απουσιάζει από τελική εξέταση μαθήματος για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας που αποδεικνύεται από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα, υποβάλλει αίτηση προς τη διοίκηση του ΙΕΚ μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, πάντοτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου. Η διοίκηση του ΙΕΚ αποφασίζει το χρόνο και τον τόπο για την εξέταση του καταρτιζομένου αυτού κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, χωρίς υποχρέωση επαναπαρακολούθησης του μαθήματος ή των μαθημάτων από την τελική εξέταση των οποίων απουσίασε και, χωρίς δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης του σε επόμενο διδακτικό εξάμηνο.

 

Τελικές Εξετάσεις 2014Β

E-mail Εκτύπωση PDF
Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων 2014Β

Ενημερωθείτε για τις Τελικές Εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου 2014-2015(2014Β).
Οι Τελικές Εξετάσεις αρχίζουν την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου.

Τη Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου, θα εκδοθούν τα αποτελέσματα φοίτησης(αριθμός απουσιών ανά μάθημα και καταρτιζόμενο), βάσει των οποίων θα καθοριστούν (αν υπάρχουν) τα μαθήματα στα οποία υπάρχει ανεπαρκής φοίτηση και δε θεμελιώνεται δικαίωμα τελικής εξέτασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η συμμετοχή στην τελική εξέταση είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους.
Καταρτιζόμενος, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα. Επίσης με μονάδα βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζομένων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, είτε με οποιοδήποτε τρόπο αντιγράφουν.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΟΔΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Γ΄ file 
icon
Βοηθός Φαρμακείου Γ΄ file 
icon
Βοηθός Φυσικοθεραπείας Γ΄ file 
icon
Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Γ΄ file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Α΄(Τμήμα Α1) file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Α΄(Τμήμα Α2) file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Γ΄ file 
icon
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου Α΄ file 
icon
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου Γ΄ file 
icon
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef) Β΄ file 
icon
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef) Γ΄ file 
icon
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Α΄(Τμήμα Α1) file 
icon
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Α΄(Τμήμα Α2) file 
icon
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Γ΄ file 
icon
 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2014Β

E-mail Εκτύπωση PDF
Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2014Β
(Από 26-01-15 έως 30-01-15)

Ενημερωθείτε για το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Χειμερινού Εξαμήνου 2014-2015(2014Β).
Παρακαλώ να ενημερώνεστε από εδώ, κάθε Σαββατοκύριακο, για αλλαγές και προσθήκες στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα .

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Γ΄ file 
icon
Βοηθός Φαρμακείου Γ΄ file 
icon
Βοηθός Φυσικοθεραπείας Γ΄ file 
icon
Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Γ΄ file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Α΄(Τμήμα Α1) file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Α΄(Τμήμα Α2) file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Γ΄ file 
icon
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου Α΄ file 
icon
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου Γ΄ file 
icon
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef) Β΄ file 
icon
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef) Γ΄ file 
icon
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Α΄(Τμήμα Α1) file 
icon
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Α΄(Τμήμα Α2) file 
icon
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Γ΄ file 
icon
 

Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας

E-mail Εκτύπωση PDF
Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας
για Αποφοίτους ΙΕΚ

Ανακοινώνεται η πρόθεση συμμετοχής του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Χανίων σε πρόγραμμα διασύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης με την αγορά εργασίας, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης - σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative - ΥΕΙ ) – περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση 80 ωρών θεωρητικών μαθημάτων με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας. Προβλέπεται χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος‐υποτροφίας στους ωφελούμενους, καθαρού ύψους 400€ (5€/ώρα θεωρητικής εκπαίδευσης) και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών
 • Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις, διάρκειας έως 6 μηνών, με λήξη την 31η Οκτωβρίου 2015. Προβλέπεται χορήγηση υποτροφίας στους ωφελούμενους ύψους 480€ καθαρά για κάθε μήνα και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
Το πρόγραμμα είναι 100% επιδοτούμενο και ο ωφελούμενος δεν πληρώνει τίποτα για τη συμμετοχή του.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ωφελουμένων έχει ήδη αρχίσει και λήγει την 26/01/2015, ενώ το πρόγραμμα κατάρτισης θα ξεκινήσει άμεσα.

Για το λόγο αυτό, καλούνται όλοι οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Χανίων (δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν συμμετάσχει ή περάσει τις Εξετάσεις Πιστοποίησης) που:

 1. δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους και
 2. είναι δημότες των 8 «Περιφερειών Σύγκλισης» (ήτοι Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο).

να πληροφορηθούν περαιτέρω για την παραπάνω δράση(π.χ. κριτήρια μοριοδότησης δικαιούχων, υποβολή αίτησης-δικαιολογητικών κ.τ.λ.), από την ιστοσελίδα του προγράμματος http://diasindesi.gr/ ή εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους, στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. Χανίων (Ταχ. Διεύθυνση: Προφήτης Ηλίας-Ακρωτήρι, Τ.Κ. 731 33, Χανιά Τηλ: 2821059855 Fax: 2821059850 Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ), ώρες 14:00-20:00.

 

Εκλογές 2015

E-mail Εκτύπωση PDF
Εθνικές Εκλογές 2015

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της διενέργειας των Εθνικών εκλογών στις 25 Ιανουαρίου 2015, τα Δ.ΙΕΚ δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 και τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015.

 

Χριστούγεννα 2014

E-mail Εκτύπωση PDF
Διακοπές Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς

Για τη περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σας γνωρίζουμε ότι τα ΔΙΕΚ θα παραμείνουν κλειστά από Τετάρτη 24/12 έως και Τρίτη 06-01.
Η Διεύθυνση, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του ΙΕΚ Χανίων εύχεται στους καταρτιζόμενους και στις οικογένειές τους, Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος!
Τα μαθήματα συνεχίζονται την Τετάρτη 07-01-15.

 

Πρόγραμμα Προόδου 2014Β

E-mail Εκτύπωση PDF
Πρόγραμμα Προόδου 2014Β

Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα Προόδου του Χειμερινού Εξαμήνου 2014-2015(2014Β).
Οι Εξετάσεις Προόδου αρχίζουν τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνονται, την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου.
Κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων Προόδου, τα μαθήματα διενεργούνται κανονικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η συμμετοχή στην εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους.
Καταρτιζόμενος, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα. Επίσης με μονάδα βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζομένων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, είτε με οποιοδήποτε τρόπο αντιγράφουν.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΟΔΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Γ΄ file 
icon
Βοηθός Φαρμακείου Γ΄ file 
icon
Βοηθός Φυσικοθεραπείας Γ΄ file 
icon
Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Γ΄ file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Α΄(Τμήμα Α1) file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Α΄(Τμήμα Α2) file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Γ΄ file 
icon
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου Α΄ file 
icon
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου Γ΄ file 
icon
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef) Β΄ file 
icon
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef) Γ΄ file 
icon Αλλαγή στις 17-12
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Α΄(Τμήμα Α1) file 
icon
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Α΄(Τμήμα Α2) file 
icon
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Γ΄ file 
icon
 

Αργίες Νοεμβρίου 2014

E-mail Εκτύπωση PDF
Ημέρες Αργίας

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές μας, ότι δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα:

 • τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014, λόγω της 41ης Επετείου του Πολυτεχνείου.
 • την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014, λόγω της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, ημέρα τοπικής αργίας για την πόλη μας.
 

Όρια Απουσιών

E-mail Εκτύπωση PDF
Όρια Απουσιών

Τα γενικά όρια απουσιών, αναφέρονται ΕΔΩ
Τα όρια απουσιών (15%) ανά Ειδικότητα και Εξάμηνο, αναφέρονται παρακάτω.
Παρακαλώ να είστε πολύ προσεκτικοί με τις απουσίες που δικαιούστε.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΡΙΟ
ΑΠΟΥΣΙΩΝ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Γ΄ file 
icon file 
icon
Βοηθός Φαρμακείου Γ΄ file 
icon file 
icon
Βοηθός Φυσικοθεραπείας Γ΄ file 
icon file 
icon
Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Γ΄ file 
icon file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Α΄ file 
icon file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Γ΄ file 
icon file 
icon
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου Α΄ file 
icon file 
icon
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου Γ΄ file 
icon file 
icon
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef) Β΄ file 
icon file 
icon
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef) Γ΄ file 
icon file 
icon
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Α΄ file 
icon file 
icon
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Γ΄ file 
icon file 
icon
 

Εξετάσεις Πιστοποίησης 2014

E-mail Εκτύπωση PDF
Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2014

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοίνωσε το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2014.
Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

 


Σελίδα 1 από 8